︎

News    Work     About    Contact    Shop       


Gallowhill Avenue 

Taigh Prìobhaideach,

English


Bha na cnàmhan den taigh meadhan-linneach, dealbhaichte le ailtire, a' tabhainn spàsan gealltanach, ach bha an taobh a-muigh seann is robach. Cha robh an co-dhealbhachd air an taobh a-staigh a' freagairt air an t-sealbhadair ùr - teaghlach òg - a bha ag iarraidh a' chidsin a bhith na spàs nas cudromaiche agus nas aoibhneile am broinn an taighe.

Bha na molaidhean againn a' buntainn ri bhith a' dèanamh eadraiginnean beaga, ach le buaidh mhòr. Ghabh iad seo a-steach ath-dhreachadh den fheinistearachd air an aghaidh-thogalaich, fhad 's a dh'atharrachadh an co-dhealbhachd gus cidsin ùr fhosgladh sa gharaids innteagrail a bh' ann, ann an spàs àirde dhùbailte le solas bhon mhullach.

Air an taobh a-muigh, b' e ar miann coltas iomlan co-chrochte a chruthachadh, le bhith ag amalachadh nan seòmraichean aon-ùrlarach, stobte a-mach bho chorp an taighe. Chuir sinn air adhart ath-chrìochnachadh den taobh a-muigh le dà sgreamhag aoil co-chontrarrachadh, arladh sgrabach garbh agus arladh mìn rèidh, a' ceadachadh a' bhun-ùrlair a bhith air a 'smachdachadh' le còmhnard leantannach. Chuirear uinneagan fiodha ùra, slighe a-steach ùr, agus doras-spèilidh mòr don ghàrradh-chùil ris an taigh.
SC569889 BAILLIE BAILLIE ARCHITECTURE LTD